Kiến thức AMIS.VN là cánh tay phải giúp CEO quản lý dòng tiền

AMIS.VN là cánh tay phải giúp CEO quản lý dòng tiền

Dự báo dòng tiền trong tương lai là một tính năng quan trọng trên phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN giúp các CEO đưa ra kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình. AMIS.VN dự báo dòng tiền là dự báo như thế nào?

  • Dự báo dòng tiền vào dựa vào doanh thu, các khoản phải thu trong tương lai, bán và cho thuê TSCĐ.
  • Minh bạch dòng tiền vào từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhờ phân loại chính xác tiền đến từ nguồn nào
  • Phân tích chi phí theo đầu mục, khoản mục chi phí, công ty con, chi nhánh…để cân đối dòng tiền
  • Thống kê các khoản phải trả của từng đơn hàng, hóa đơn chi tiết đến từng khách hàng, nhà cung cấp

ĐĂNG KÝ

Cụ thể, tính năng dự báo dòng tiên trên AMIS được thực hiện như sau:

Cung cấp cho chủ doanh nghiệp các biểu đồ nhanh về tình hình tồn kho các mặt của doanh nghiệp với tiêu chí phân tích doanh theo thời gian. Từ đó có kế hoạch mua vật tư, hàng hóa dự trữ trong kho đúng ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cho phép người dùng theo dõi được dòng tiền thu, dòng tiền chi, số tiền tồn tại quỹ tiền mặt chi tiết từng chi nhánh hoặc tổng công ty dựa vào hạn thanh toán của các hóa đơn mua hàng, bán hàng đã nhập liệu trong hệ thống.

Giúp đơn vị theo dõi được các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để có thể cân đối các khoản thu chi, tránh tình trạng bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.

Cho phép người dùng theo dõi được dòng tiền thu, dòng tiền chi, số tiền gửi tồn tại ngân hàng chi tiết từng chi nhánh hoặc tổng công ty dựa vào hạn thanh toán của các hóa đơn mua hàng, bán hàng đã nhập liệu trong hệ thống.

Chia sẻ bài viết hữu ích này